Catanzaro chiama…Nadia Risponde (Cu a pasta khina!!)

Oggi alla Rubrica GialloRos[s]sa un’altra donna in giallorosso ci racconta, in vernacolo Catanzarese, una sua trasferta…

Vui ki n’da pensati: rispondivi bona?!?

Bhe’, cominciamu a parrara!!!

Era nu jornu comu tanti, stacia traffikiandu supa u lavoru e tra na telefonata e nu fax,na discurriuta cu u collega e na vinduta, mi vinna ma pensu a la domenica:…vincimu?!?…perdimu?!?…cu sapa cu joca?!?… E siccomu sapia ca ‘nto u pulmina, cu nui, si ‘ndavenianu personaggi ‘mportanti e non volia ma scumpariscimu, mi vinna a felice idea da pasta khina

Presto presto ci u dissi a na’ mica a mia, ca ‘nda fu contenta, anzi mi dissa ke pe’ i dolci sa vidia irra.Dopo na ventina e telefonati,finalmente,ni misamu d’accordu nui fimmini do’ u pulmina e restammo a cussì:”ogniunu porta ‘ncuna cosa”!!!

N’armamma e coraggiu e u sabatu, cu e matina, cu e sira, ‘ncuminciamma ma preparami:…e u sa ki vidisti…!kirra cucina, a na vota, diventau nu depositu da mundizza!!! E d’accussì, tra na purpetta e nu cocciu e pasta, na coppinata e sarsa e na ‘nfurnata, ni passau a jornata.

A dominica matina m’azavi cu u pensera, ma mi moticu pecchì l’amica mia, sempa kirra, m’avia dittu ca si partia prestu e kirru ki mi lassau scioccata fu a vista e patrimma cu u pantalona do u pigiama acconzatu alla fantozzi, i capirri all’aria comu quando ci l’avianu ammaccati cu u ferru e stiro e mi scattavi da’ i risi.

Comu arrivaru l’atri, pigghiammi bagatti e bagatterri e n’acconzamma!!! Mi scialavi tutta quando vitti all’amora meu, ma, tantu u sacciu ca, sti cosi, vui, non i potiti capiscira…comunque, n’azziccamma ‘nta a makina e ‘mbarcamma!
Arrivammi all’appuntamentu ka pensu eramu i primi e mi vinna ma pensu alla disgraziata e l’amica mia, sempa a stessa, quando mi dissa ca si partia pè i setta menu nu quartu, cu c’era c’era…cui ca..zi, ca partimmo ca eranu l’ottu!!

Cmq ‘ngrazia e dio n’avviamma e non ti dicu kirru ki c’era subba kirru pulmina: cu cantava, cu gridava, cu ridia, cu parrava a lu microfono e rupia a fungia a nui e l’autista, cà ,tantu ki u stupidisciu, ni ficcia superara puri dai tir..!
U burderru durai fino quando non cuminciamma ma tirami fhora tuttu kirru ki aviamu preparatu u jornu prima, tra i jestimi dei mammi nostri ka epparu e pulizzara tutti i ‘mpakki ki ci lassamma:
…e da kussì, tra ‘naffetta e formaggiu friscu friscu ed una e pana e casa, nu piattu e pasta khina ed una e scuma e patata, n’affetta e crostata e nu modu ed una e n’atra, sentisti a na vota nu silenziu…tutti ki s’arrospavanu!!!
Anke si a scena kiù bella fu kirra do u salama ki affettava natru salama…I birri e u vinu calavano na bellezza, pariamu tutti, masculi e fimmini, cammerri ki avianu attraversatu u desertu subba dui zampi…aviti e sapira puru ca riskiamma a vita pe’ n’uncendiu :“u capu meu, ki mi carriavi appressu, c’abbrittau a lu zitu meu ke, pe’ trenta e trentuno, nom u mandau ma pascula, anke pekkì, penzandu a nu futuro ‘nsema, aju bisognu ma faticu e comu sapimu tutti “senza previti non si n’da cantanu missi”..!

Potia ma sacciu ka dopu sta jornata diventavamu Vipssssss!!!
E si ki ‘nda sapiti…jimma a finira subba telespaziu, no pekkì arrobbamma all’autogrill, u vì, subitu ka pensati a mala, ma pekkì cu nui c’eranu genti dà televisiona ki ni ficiaru l’intervisti.

C’era puru nu pezzu grossu dell’us Catanzaro, u Dr. marketing Mangialavori, ka kirru jornu, pè dira a verità, kiù mangiau ka lavorau! U digestivu nu pigghiamma a lu stadiu: kirra partita ni ficcia digerira puru i stentino…dicimu ka ni jiu…u signora ni tirau da i capirri, infatti ci fu nu guagliona ki si l’eppa e ligara tantu ki ci crisciru (ciao Paolino).

A lu ritornu ni scialammo, dopo poco ampramma tuttu kirru ki avia restatu!!! Comu ju ju, tra palombi davolesi e canzoni strompiati, ni ricogghimma a panza kina e assai contenti:armenu nu puntu nu guadagnammo!!!

Tuttu sommatu fu proprio na bella trasferta e non vi esagero si vi dicu:”non sapiti ki vi perdistavu…!!” Pé a prossima vota vi consigghiu ma provvediti:s’imparramu i maniki tutti ‘nsema potimo riuscira ma facimu na cosa ancora kiù berra… nomma veniti sulu panza e presenza , preparati ‘ncuna cosicerra, cmq sia a pasta khina resta mia!!!

Un grosso bacio a tutti quelli del forum, in particolar modo all’amica sopramenzionata, Emanuela, a Max alias IDRAS, ke ha collaborato alla realizzazione di suddetto articolo, ed, in ultimo, non certo per importanza, al mio ragazzo, ka povarerru m’addè sumportara!!!

Alla prox, sperando ke ce ne sia un’altra!!!

NADIA ‘ 79

Autore

Redazione

Dal 2002 il portale più letto e amato dai tifosi giallorossi del Catanzaro

Scrivi un commento